(+49) 1573 7755881 info@exportagency-rymer.com

Polityka prywatności
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych opiera się na przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, które znajdują się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administora
Odpowiedzialnym administorem w rozumieniu art. 24 RODO jest:
Roxanne Rymer
Blankensteiner Str. 240
44797 Bochum
info@exportagency-rymer.com
+ 49 15737755881

2. Przedmiot deklaracji
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i przekazywane w jakiej formie i w jakim celu, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe zgodnie z art. 4 nr 1 RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej; Ponadto może chodzić o specjalne kategorie danych osobowych.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO są to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie identyfikujące osobę fizyczną, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

3. Dane, które gromadzimy na podstawie wyraźnie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO:
a. Dane serwera
Podczas wizyty na naszej stronie automatycznie zapisywane są różne statystyki serwera, które przeglądarka użytkownika przekazuje do serwera naszego dostawcy. Każdy dostęp do naszej strony internetowej i każde pobranie pliku zapisanego na stronie internetowej są rejestrowane. Przechowywanie służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Rejestrowane są następujące elementy: Nazwa pobranego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, przeglądarka internetowa i domena żądająca. Ponadto rejestrowane są adresy IP komputerów składających wniosek.
Dane te służą do statystycznej oceny wizyt na naszej stronie internetowej i nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Nie łączymy tych danych z innymi źródłami danych. Dane te umożliwiają nam optymalizację oferty dla użytkowników, np. poprzez zapobieganie dostępowi ze złośliwych stron lub optymalizację dostępu za pośrednictwem określonych przeglądarek, a rejestrowanie adresu IP umożliwia dostarczenie strony do odwiedzającego w pierwszej kolejności. Dane są automatycznie usuwane w wyżej wymienionych celach po 14 dniach.
b. Formularz kontaktowy i zapytanie drogą elektroniczną
Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego zbieramy i przechowujemy imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. W przypadku wysłania do nas zapytania drogą elektroniczną, zbieramy i przechowujemy adres e-mail oraz dane zawarte w e-mailu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Jeżeli z zapytania ofertowego wynika stosunek umowny w drodze zainicjowania umowy lub jeżeli zapytanie ofertowe dotyczy istniejącego stosunku umownego, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przechowywanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania przedumownego lub umownego. Ponadto mamy również uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przetwarzaniu danych w celu komunikacji i odpowiedzi na Państwa zapytania. Usunięcie danych następuje po ustaniu celu ich przechowywania, tj. po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie mailowe/formularz kontaktowy lub po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy związanej z zapytaniem. W przypadku istniejącego stosunku umownego lub stosunku umownego wynikającego z zapytania, dane są usuwane po upływie ustawowych okresów przechowywania.

4. Dane, które zbieramy na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO:
Stosowanie własnych plików cookie
Strony internetowe wykorzystują w kilku miejscach tzw. pliki cookies. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Plik cookie to fragment informacji tekstowej, którą nasza strona internetowa umieszcza na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. pliki cookies sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Możesz wyłączyć akceptację plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak pogorszyć funkcjonalność strony. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w wyniku Państwa wyraźnej zgody. Warunki wyrażenia zgody i jej odwołania mają swoją podstawę prawną w art. 7 RODO. 5.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą, przysługujące Pani/Panu:
a. Prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, przetwarzanie w tym celu nie będzie już miało miejsca.
b. Prawo do informacji, art. 15 RODO
Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to prawo dostępu do danych osobowych i związanych z nimi informacji (art. 15 ust. 1 lit. a)-h) RODO).
c. Prawo do sprostowania, art. 16 RODO
Masz prawo zażądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki poprawili wszelkie nieścisłe dane osobowe dotyczące Ciebie. Ponadto, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
d. Prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO
Mają Państwo prawo żądać, abyśmy niezwłocznie usunęli dotyczące Państwa dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn określonych w art. 17 RODO.
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO
Mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 18 RODO.
f. Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO
Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mają Państwo prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
g. Prawo do odwołania, art. 77 RODO
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza rozporządzenie o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.
Państwowy komisarz ochrony danych i wolności informacji
Nadrenia Północna-Westfalia
(Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen)
PO Box 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Faks: +49 211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de